Felvételi információk

Felvétel a szervezett doktori képzésbe
(Kivonat a Doktori Iskola Működési Szabályzatából)


14.§ (1) A szervezett doktori képzésre felvételi eljárás alapján lehet felvételt nyerni. A felvételi lehetőségek, a képzésre való jelentkezés, a felvétel feltételei, valamint a jelentkezéshez szükséges dokumentumok beadási határideje a MDHT által előzetesen megküldött anyagok alapján jelenik meg a hivatalos felvételi tájékoztatóban és az Egyetem honlapján.

(2) A felvételi eljárás célja, hogy elfogulatlan és pártatlan eljárás keretében biztosítsa a doktori képzésre leginkább alkalmas, kiemelkedő képességű hallgatók kiválasztását.

(3) A doktori képzésre olyan magyar vagy külföldi állampolgárok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek
   -    egyetemi oklevéllel vagy azzal egyenértékű oklevéllel, illetve mesterképzésben szerzett
        oklevéllel és/vagy szakképzettséggel,
   -    egy államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsgával.

(5) A felvételnél előnyt élvez a kezdeti igazolt tudományos/szakmai eredmény (pl. publikáció, külföldi részképzés, nyertes TDK dolgozata, vagy más hasonló tevékenység)

(6) Külföldön szerzett felsőfokú végzettséget tanúsító bizonyítvány vagy az érintett országok közötti nemzetközi megállapodás alapján, vagy (ennek hiányában) akkor fogadható el, ha a jelentkező bizonyítványa az azt kiadó intézmény országában a magyarországinak megfeleltethető doktori képzésbe való felvételre jogosít. Eltérő vélemény esetén az oktatásért felelős minisztérium állásfoglalása az irányadó.

(9) A záróvizsga előtt álló egyetemi vagy mesterképzésben résztvevő hallgatók esetén a felvételi döntés feltételes.

(10) A felvételre jelentkezőnek meg kell jelölnie választott kutatási témáját és a felvételi jelentkezési laphoz csatolnia kell témavezetője – a témavezetői feladatok ellátásának elfogadását is tartalmazó – támogató nyilatkozatát.

15. § A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok beadása szükséges:

-    jelentkezési lap,
-    leckekönyv másolatban,
-    egyetemi vagy „MA” oklevél másolatban,
-    szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a jelentkező szakmai érdeklődésének összefoglalását
     is,
-    nyelvismeretet bizonyító okmányok másolatban,
-    TDK tevékenység igazolása, (ha van)
-    publikációs jegyzék, (ha van)
-    a doktori témáról való elképzelésének leírása,
-    nyilatkozat arról, hogy a jelentkező pályázik-e állami ösztöndíjra, illetve, hogy kéri-e
     felvételét abban az esetben, ha állami ösztöndíjban nem részesül,
-    a felvételi eljárási díj befizetését igazoló szelvény,
-    munkahelyi vezető támogató nyilatkozata (szervezett levelező és egyéni felkészülés
     esetében)


3.

A felvételi eljárás


16. § (1) A felvételi eljárást a MDHT által – az MDI vezetőjének javaslata alapján – kijelölt legalább 3 tagú felvételi bizottság bonyolítja le. A felvételi bizottság valamennyi tagja tudományos fokozattal rendelkező, az adott doktori iskolában oktató státusz betöltő személy. A felvételi bizottság egy tagja az egyetemmel munkaviszonyban nem álló külső szakember és legalább egy tag annak a doktori iskolai programnak az oktatója, amelyre a felvételiző jelentkezett. A felvételi eljárás tartalmát és lebonyolításának módját is a MDHT határozza meg.

(2) A bizottság a jelentkezővel felvételi beszélgetést folytat, hogy képet kapjon a jelölt szakmai intelligenciájáról, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos jellegű tevékenységéről, nyelvismeretéről. Meg kell győződnie arról, hogy doktori témája tényleg olyan kutatási részterület-e, amely alkalmas arra, hogy kidolgozása folyamatában a doktorandusz – a témavezető irányításával – elsajátítsa a tudományos módszerek alkalmazását, értékelhető tudományos eredményhez jusson, és erről tudományos közlemények, tudományos előadások, majd doktori értekezés formájában bizonyosságot tegyen.

(3) A felvételi eljárásban a bizottság a következő négy kategóriában ad pontokat:

1. szakmai intelligencia   max. 40 pont
2. oklevél (5 évnél nem régebbi)   max. 20 pont
  - kitüntetéses/kitűnő 20 pont  
  - jeles 15 pont  
  - jó 10 pont  
3. eddigi tudományos munka   max. 40 pont
  - OTDK-dolgozat
1. helyezés:
2. helyezés:
3. helyezés:

20 pont
15 pont
10 pont
 
  - publikáció, pályázat
Magyar nyelvű lektorált tanulmány:
Idegen nyelvű lektorált tanulmány:
Elnyert tudományos pályázat:

20 pont
30 pont
30 pont
 
4. Nyelvismeret   max. 15 pont
  államilag elismert középfokú „C” típusú: 5 pont  
  államilag elismert felsőfokú „C” típusú: 10 pont  


(4) Öt évnél régebben kiállított egyetemi oklevél esetén az oklevél nem pontozható, ekkor a szakmai intelligencia és az addigi tudományos munka maximális pontszáma 10-10 ponttal növekszik.

(5) Külföldi jelentkezők esetén a felvétel feltételeit, követelményeit és a pontozási rendszert a MDHT határozza meg.

(6) A felvételhez legalább 60 pont szükséges.
 
17. § (1) A felvételi bizottság a jelentkezéshez bekért dokumentumok és a felvételi beszélgetés értékelése alapján rangsorolja a jelentkezőket, majd a rangsort a MDHT elé terjeszti.

(2) A MDHT a rangsor, illetve a rendelkezésre álló keretszám figyelembe vételével az egyes jelentkezők felvételét „javasolja”, „feltételesen javasolja” vagy „nem javasolja”. A javaslatok elkészítésekor a felvételre javasolt hallgatók közül a MDHT – megfelelő rangsor összeállításával – külön megjelöli azokat a személyeket, akiknek a felvételét az állami (rész)ösztöndíjas képzésre javasolja.

(3) A felvételi döntést a MDHT által elkészített rangsor alapján és az MDI rendelkezésére bocsátott ösztöndíjkeretek, valamint az MDI egyéb lehetőségeinek, továbbá kapacitásának figyelembevételével a MDHT hozza meg. A döntés során a pontszámok alapján kialakult rangsortól eltérni csak akkor lehet, ha a program rendelkezésére álló ösztöndíjas keret már betelt, s a rangsorban következő jelölt csak ösztöndíj elnyerése esetén kéri felvételét.

(4) A felvételről szóló döntésről a jelentkezőt 8 napon belül írásban értesíteni kell. A felvételről szóló határozatban közölni kell a képzésben történő részvétel feltételeit (fizetendő díjak, térítések, támogatások, kedvezmények stb.), valamint a jogorvoslati lehetőségre szóló felhívást.

(5) A felvételi rangsor és a felvételről szóló döntés nyilvános, az érintettek írásos értesítése mellett azt a kari hirdetőtáblán közzé kell tenni.

(6) Az államilag finanszírozott és a költségtérítéses képzésre jelentkezők azonos követelmények és feltételek alapján vesznek részt a felvételi eljárásban.

18. § A felvételt elutasító döntés ellen a hallgatói jogorvoslati eljárás rendjéről szóló szabályzatban meghatározottak szerinti jogorvoslattal lehet élni.

19. § (1) A felvételt nyert doktorandusz hallgatók nyilvántartását az MDI adminisztratív feladatainak ellátásával megbízott személy vezeti. Az egyetemi doktorandusz nyilvántartás számára az MDI vezetője a felvételt követő 15 napon belül, majd szemeszterenként a beiratkozást követően legkésőbb október 30-ig illetve március 1-ig tájékoztatást küld a rektornak a felvett és beiratkozott doktoranduszok adatairól.

(2) A doktoranduszoknak adatait – az érintett személyek hozzájárulásával, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek betartásával – a Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) kérésére az Egyetem a DOSZ rendelkezésére bocsáthatja.

20. § (1) Azonos tudományágban működő doktori iskola doktorandusza a második tanulmányi félév lezárásáig nyújthatja be átvételi kérelmét a MDHT-nak. A kérelem akkor terjeszthető elő, ha a kérelmező legalább egy lezárt tanulmányi félévvel rendelkezik, amelyben legalább 25 kreditpontot szerzett, és az adott kar valamelyik tanszéke kutatóhelyként befogadó nyilatkozatot ad.

(2) Az átvétel iránti kérelemben a doktorandusznak meg kell jelölnie választott kutatási témáját és csatolnia kell témavezetője – a témavezetői feladatok ellátásának elfogadását is tartalmazó – támogató nyilatkozatát.

(3) Átvétel kizárólag önköltséges képzésre történhet.