Oktatási program

Az MBDI oktatási programjának szerkezete

A tantárgyak szerkezete és kreditpontjai

Kötelező kurzusok összesen 75 kredit
Kötelező kurzus a közös módszertani blokkból
az első félévben (7 kredit)
7 kredit

Kötelező saját programos tárgyak az első négy félévben,
félévenként egy tárgy (7 kredit/tárgy)

28 kredit
   
Tutoriális foglalkozások:  
   
Kutatószeminárium hat féléven keresztül
(félévente egy, 5 kredit/félév)
30 kredit

Disszertációs beszámoló az 5. és a 6. félévben
(5 kredit/félév)

10 kredit
   
Szabadon választható tantárgyak összesen (a tanulmányi idő
6 féléve alatt összesen öt; 7 kredit/tárgy)
35 kredit

Szabadon választható saját programos tantárgy
(6 félév alatt összesen 4 saját programos tantárgy, 7 kredit/tárgy)

28 kredit

Szabadon választható más programos tantárgy
(egy tantárgy a két másik program teljes kínálatából, 7 kredit)

7 kredit

Oktatási tevékenységgel szerezhető (6 kredit/tantárgy)

24 kredit

Tudományos és publikációs tevékenységgel szerezhető

46 kredit

Összesen                                                                                              180 kredit

 

Tudományos és publikációs tevékenységgel szerezhető kreditek
Tudományos tevékenységért járó kreditek (min. 10, max. 26 kredit)

Hazai tudományos konferencián poszter előadás (első szerzős) 2 kredit
Hazai tudományos konferencián poszter (nem első szerzős) 1 kredit
Hazai tudományos konferencián szóbeli előadás tartása 3 kredit
Külföldi tudományos konferencián poszter előadás (első szerzős) 4 kredit
Külföldi tudományos konferencián poszter (nem első szerzős) 2 kredit
Külföldi tudományos konferencián szóbeli előadás tartása 4-6 kredit
Oktatás- és kutatásszervezésben való közreműködés 1-2 kredit
Hazai konferencia szervezése 3-4 kredit
Nemzetközi konferencia szervezése 4-5 kredit
Szakértői anyag elkészítése 2-3 kredit
Szakértői anyag fordítása 2-3 kredit


Publikációs tevékenységért járó kreditek (min. 20, max. 36 kredit)

Tudományos ismeretterjesztő publikáció 1-3 kredit
Recenzió 1-3 kredit
Magyar nyelvű tudományos publikáció (első/egyedüli szerzős) 4-8 kredit
Magyar nyelvű tudományos publikáció (nem első szerzős) 1-4 kredit
Idegen nyelvű tudományos publikáció (első/egyedüli szerzős) 6-14 kredit
Idegen nyelvű tudományos publikáció (nem első szerzős) 3-8 kredit
Tankönyv, jegyzet (magyar nyelven) 4-8 kredit
Tankönyv, jegyzet (idegen nyelven) 6-12 kredit
Folyóirat számának szerkesztése (magyar nyelven) 6-10 kredit
Folyóirat számának szerkesztése (idegen nyelven) 9-15 kredit
Könyv szerkesztése (magyar nyelven) 8-16 kredit
Könyv szerkesztése (idegen nyelven) 12-24 kredit
Könyv/monográfia írása (magyar nyelven) 20-24 kredit
Könyv/monográfia írása (idegen nyelven) 30-36 kredit
Szakfordítás 1-3 kredit


Egy-egy publikáció konkrét kreditértékének megállapításakor figyelembe kell venni a megjelenés tudományos rangját a szakterületi kritériumok szerint (pl. az MTA pontozási rendszere alapján). 5 oldalnál rövidebb publikációért legfeljebb 3 kredit adható.

A képzés teljes időtartama alatt a kötelező tantárgyak teljesítéséért összesen 75 kredit (ezen belül kutatószeminárium és disszertációs beszámoló teljesítéséért 40 kredit), szabadon választható tantárgyak teljesítéséért maximum 35 kredit, oktatási tevékenységért maximum 24 kredit, publikációs tevékenységért minimum 20, maximum 36 kredit, a doktori programok által meghatározott egyéb tudományos tevékenységért (konferencián való részvételért, szervezésért, egyéb kutatói, tudományos, tudományszervezési tevékenységért stb.) minimum 10, maximum 26 kredit szerezhető.

A Doktori Iskola oktatási programjának szerkezete és tanterve

A doktori képzés 6 félévből áll. A 6 félév alatt az abszolutórium megszerzéséhez a hallgatónak 180 kreditet kell teljesítenie a következők szerint:

A tantárgyak 5-7 kreditet érnek. A tantárgyak felvételével és elvégzésével megszerezhető kreditek száma 110, amelyek részben a kötelező tárgyak, részben pedig a doktorandusz által szabadon, ám témájához kapcsolódóan (irányítottan) kiválasztott kurzusok elvégzésével szerezhetők meg.

A doktorandusz teljesítményét minden tárgy esetében 5 illetve 3 fokozatú skálán értékeli az oktató. Elégtelen minősítés esetén azonban a tantárgyért kredit nem adható.

A kötelező tárgyak elvégzését a doktorandusz köteles a javasolt tanmenetnek megfelelően elvégezni, ám ez alól indokolt esetben a Doktori Iskola vezetője felmentést adhat. A többi tárgy felvételének időpontja a doktorandusztól és az aktuális kurzuskínálattól függ. A tanmenet alapelve, hogy a kötelező, valamint a szabadon választott tárgyak túlnyomó többségét az első 4 félévben végezze el a doktorandusz, hogy az utolsó 2 félévben disszertációjának elkészítésére tudjon koncentrálni. A cél az, hogy a harmadik év végére a disszertációnak legalább egy része elkészüljön. Az ütemezést és a munka arányos elvégzését a témavezető felügyeli a kutatószeminárium és a disszertációs beszámolók keretében. A hat féléven át folyamatosan zajló kutatószeminárium keretében a témavezető által megjelölt és a doktorandusz által elolvasott cikkek, könyvfejezetek feldolgozására kerül sor. A megbeszélések kezdetén a doktorandusz beszámol az általa olvasottakról, és összeveti azt más szerzők álláspontjával. A témavezető és a doktorandusz közösen megbeszéli a problematikus kérdéseket. A képzés későbbi szakaszában ez a munka egyre inkább eltolódik a doktorandusz saját írásainak, konferencián prezentálni kívánt mondandójának a megbeszélésére. Az 5. és a 6. félévben a doktorandusz disszertációs beszámolók keretében ad tájékoztatást kutatásainak állapotáról szakos oktatók és doktoranduszok előtt.