Oktatási program

Az MDI Oktatási programjának szerkezete

 

 

A tantárgyak szerkezete és kreditpontjai

 

Kötelező kurzusok összesen                                                                     130 kredit

 

Kötelező kurzus a közös módszertani blokkból

az első félévben: előadás és szeminárium (5 kredit/tárgy)                          10 kredit

 

Kötelező saját programos tárgyak az első két félévben,

félévenként két tárgy (10 kredit/tárgy)                                                       40 kredit

                                                                                                           

Témavezetői konzultációk 8 féléven keresztül

(félévente egy, 10 kredit/félév)                                                                   80 kredit

 

 

 

Kötelezően választható tantárgyak összesen                                            40 kredit

 

Kötelezően választható saját programos szeminárium

(4 félév alatt összesen 4 saját programos tantárgy, 10 kredit/tárgy)           40 kredit

 

Tudományos publikációk (8 félév során bármikor teljesíthető)               30 kredit

 

Egyéb tudományos tevékenység(8 félév során bármikor teljesíthető)      40 kredit

 

Összesen                                                                                                   240 kredit

 

 

Tudományos és publikációs tevékenységgel szerezhető kreditek

Tudományos publikációért járó kreditek (min. 30 kredit)

Tudományos publikáció 1.                                                                              5 kredit

Tudományos publikáció 2.                                                                            10 kredit

Tudományos publikáció 3.                                                                            15 kredit

Tudományos publikáció 4.                                                                            20 kredit

 

Tudományos publikációkból a 8 félév alatt min. 30 kredit teljesítése, a fokozatszerzési eljárás megindításához pedig min. 3 tudományos publikáció szükséges. A 8 félév alatt egy darab, 5 kredites publikációnál több nem számolható el.

 

A téma- és programvezető együttes állásfoglalása alapján szerezhető 5, 10, 15, ill. 20 kredit a tudományos publikációkért. Ezenkívül egy-egy publikáció konkrét kreditértékének megállapításakor figyelembe kell venni a megjelenés tudományos rangját a szakterületi kritériumok szerint (pl. az MTA pontozási rendszere alapján).

 

 

Tudományos tevékenységért járó kreditek (min. 40 kredit)

 

Konferencia vagy más tudományos szakmai előadás                              5 vagy 10 kredit

Oktatási tevékenység                                                                               5 vagy 10 kredit

Szerkesztés                                                                                               5 vagy 10 kredit

Tudományszervezés                                                                                 5 vagy 10 kredit

Oktatási anyag létrehozása vagy közreműködés                                      5 vagy 10 kredit

Egyéb tudományos tevékenység (pl. terepmunka, gyűjtés,

műfordítás, szakfordítás stb.)                                                                   5 vagy 10 kredit

 

A különböző tudományos tevékenységek közül szabadon választhatnak a hallgatók, a 8. félév végére azonban min. 40 kredit megszerzése szükséges. A képzés 8 féléve alatt bármikor teljesíthetők. A téma- és programvezető állásfoglalása alapján kapható a tevékenységekért 5, ill. 10 kredit.

A képzési és kutatási szakasz (1–4. félév) teljes időtartama alatt összesen 130 kredit szerezhető, ebből tantermi óra alapján szerzett 90 kredit (10 kredit módszertan, 40 kredit kötelező tárgyak, és 40 kredit kötelezően választható tantárgyak); továbbá témavezetői konzultáció keretében 40 kredit. A kutatási és disszertációs szakaszban (5–8. félév) összesen 110 kredit szerezhető, ebből az erre a szakaszra eső témavezetői konzultáció értéke 40 kredit, a publikációs tevékenységért minimum 30 kredit, a doktori programok által meghatározott egyéb tudományos tevékenységért (konferencián való részvételért, szervezésért, egyéb kutatói, tudományos, tudományszervezési tevékenységért, fordításért stb.) minimum 40 kredit megszerzése szükséges.

 

A Doktori Iskola oktatási programjának szerkezete és tanterve

A doktori képzés 8 félévből áll. A 8 félév alatt az abszolutórium megszerzéséhez a hallgatónak 240 kreditet kell teljesítenie a következők szerint:

A tantárgyak 5, illetve 10 kreditet érnek. A tantárgyak felvételével és elvégzésével megszerezhető kreditek száma 170, amelyek részben a kötelező tárgyak, részben pedig a doktorandusz által kötelezően választható kurzusok elvégzésével, valamint a témavezetői konzultációkon való aktív részvétellel szerezhetők meg.

A doktorandusz teljesítményét minden tárgy esetében 5, illetve 3 fokozatú skálán értékeli az oktató. Elégtelen minősítés esetén azonban a tantárgyért kredit nem adható.

A kötelező tárgyakat a doktorandusz köteles a javasolt mintatantervnek megfelelően elvégezni, ám ez alól indokolt esetben a Doktori Iskola vezetője felmentést adhat. A többi tárgy felvételének időpontja a doktorandusztól és az aktuális kurzuskínálattól függ. A mintatanterv alapelve, hogy a kötelező, valamint a kötelezően választható tárgyakat az első 4 félévben végezze el a doktorandusz, pontosan a képzési és kutatási szakaszban, melyet a komplex vizsga zár le.

A cél az, hogy a negyedik félév végére, a komplex vizsgára elkészüljön a disszertáció tématerve ( 40 oldal). A 4. félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásának, illetve az 5. félév elején a kutatási-disszertációs szakasz megkezdésének feltétele a komplex vizsga sikeres letétele, melynek során a vizsgabizottság értékeli a doktorandusz tanulmányi és kutatási előmenetelét.

Az ütemezést és a munka arányos elvégzését a témavezető felügyeli a témavezetői konzultáció keretében. A nyolc féléven át folyamatosan zajló konzultáció alatt a témavezető által megjelölt és a doktorandusz által elolvasott tanulmányok, könyvfejezetek feldolgozására kerül sor. A megbeszélések kezdetén a doktorandusz beszámol az általa olvasottakról, és összeveti azt más szerzők álláspontjával. A témavezető és a doktorandusz közösen megbeszéli a problematikus kérdéseket. A képzés későbbi szakaszában ez a munka egyre inkább eltolódik a doktorandusz saját írásainak, konferencián prezentálni kívánt témájának a megbeszélése felé. Az 5. és a 6. félévben a doktorandusz disszertációs beszámolók keretében ad tájékoztatást kutatásainak állapotáról szakos oktatók és doktoranduszok előtt.