A képzés rendje

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán több tudományágban (irodalom- és kultúratudomány, nyelvtudomány, pszichológia stb.) a képzések immár eljutottak arra a szintre, hogy a BA és az MA után egy kvalifikált multidiszciplináris bölcsészettudományi doktori képzés kínálatát tudják nyújtani az MA diplomával rendelkezők számára. A létesítendő Doktori Iskola három programját úgy kívánjuk a karunkon akkreditált mesterképzésekre építeni, hogy a korábban a Károli Gáspár Református Egyetemen és/vagy másutt MA diplomát, vagy régebbi típusúegyetemi diplomát szerzett pályázók is felvételt nyerhessenek. Ennek érdekében a szakirányú diploma mellé csak egy „C” típusú, államilag elismert középfokú nyelvvizsga bizonyítványt kérünk bármely idegen nyelvből.

A Doktori Iskola bármelyik magyarországi bölcsészettudományi karon diplomát szerzett jelentkezőt befogad, ha az egyes programok diszciplináris felvételi feltételeinek eleget tesz. Az előző pontban bemutatott alapok nagyfokú azonossága nem igényel felzárkóztatást, vagy a diploma megszerzési helye szerint differenciált képzést.  Indokoltan feltételezhető, hogy a PhD hallgatók tudásszintje egymástól számottevően nem különbözik, és fő vonalakban azonos szemlélettel rendelkeznek egyetemi tanulmányaik alapján.

A doktori iskolai képzés feladatát nem abban látjuk, hogy az egyszer már megtanított anyagot újra elismételje, esetleg szélesítve a hallgatók által megismerendő ismeretanyag körét. A bölcsészettudományi doktori iskolának azzal a feladattal kell megbirkóznia, hogy a szokásos bevésésre fókuszált képzés helyett probléma-orientált képzést folytasson. A doktori képzésnek a kérdés-feltevő, kritikus szemléletet kell plántálnia azokba a PhD hallgatókba, akiket kutatómunkára kell felkésztenie. A szemlélet és irányultság megváltoztatásán túl a megfelelő technikákat is a hallgatók kezébe kell adni, módszertanilag is fel kell készteni őket a rájuk váró feladatok elvégzésére, arra, hogy – ha kell – maguk is képesek legyenek tényfeltáró, empirikus kutatást megszervezni és lefolytatni, és helyesen elemezni az összegyűjtött adatokat.