A képzés rendje

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán több tudományágban (irodalom- és kultúratudomány, nyelvtudomány, pszichológia, szociológia stb.) a képzések immár eljutottak arra a szintre, hogy a BA és az MA után egy kvalifikált multidiszciplináris doktori képzés kínálatát tudják nyújtani az MA diplomával rendelkezők számára. A létesítendő Doktori Iskola négy programját úgy kívánjuk a karunkon akkreditált mesterképzésekre építeni, hogy a korábban a Károli Gáspár Református Egyetemen és/vagy másutt MA diplomát, vagy régebbi típusúegyetemi diplomát szerzett pályázók is felvételt nyerhessenek. Ennek érdekében a szakirányú diploma mellé csak egy „C” típusú, államilag elismert középfokú nyelvvizsga bizonyítványt kérünk bármely idegen nyelvből.

A Doktori Iskola bármelyik magyarországi bölcsészettudományi és társadalomtudományi karon diplomát szerzett jelentkezőt befogad, ha az egyes programok diszciplináris felvételi feltételeinek eleget tesz. Az előző pontban bemutatott alapok nagyfokú azonossága nem igényel felzárkóztatást, vagy a diploma megszerzési helye szerint differenciált képzést. Indokoltan feltételezhető, hogy a PhD hallgatók tudásszintje egymástól számottevően nem különbözik, és fő vonalakban azonos szemlélettel rendelkeznek egyetemi tanulmányaik alapján.

A doktori iskolai képzés feladatát nem abban látjuk, hogy az egyszer már megtanított anyagot újra elismételje, esetleg szélesítve a hallgatók által megismerendő ismeretanyag körét. A multidiszciplináris doktori iskolának azzal a feladattal kell megbirkóznia, hogy a szokásos bevésésre fókuszált képzés helyett probléma-orientált képzést folytasson. A doktori képzésnek a kérdés-feltevő, kritikus szemléletet kell plántálnia azokba a PhD hallgatókba, akiket kutatómunkára kell felkésztenie. A szemlélet és irányultság megváltoztatásán túl a megfelelő technikákat is a hallgatók kezébe kell adni, módszertanilag is fel kell készteni őket a rájuk váró feladatok elvégzésére, arra, hogy – ha kell – maguk is képesek legyenek tényfeltáró, empirikus kutatást megszervezni és lefolytatni, és helyesen elemezni az összegyűjtött adatokat.